تحویل کالا: جمعه 7 آبان ظرفیت تکمیل
تحویل کالا: شنبه 8 آبان ظرفیت آزاد