تحویل کالا: دوشنبه 4 مرداد ظرفیت تکمیل
تحویل کالا: سه شنبه 5 مرداد ظرفیت آزاد