تحویل کالا: جمعه 8 اسفند ظرفیت تکمیل
تحویل کالا: شنبه 9 اسفند ظرفیت آزاد