تحویل کالا: شنبه 25 اردیبهشت ظرفیت تکمیل
تحویل کالا: یکشنبه 26 اردیبهشت ظرفیت آزاد