تحویل کالا: شنبه 2 مرداد ظرفیت تکمیل
تحویل کالا: یکشنبه 3 مرداد ظرفیت آزاد